Sjálfbærniskýrsla Strætó 2021
Mannauður

Lyk­il­töl­ur

Allir sem starfa í þágu Strætó mynda mannauð starfseminnar, hvort heldur þeir eru starfsmenn fyrirtækisins sjálfs eða annarra akstursaðila sem aka undir merkjum Strætó. Framtíðarsýn Strætó er að fyrirtækið verði eftirsóknarverður  vinnustaður og dýnamískt þekkingarfyrirtæki.

Starfsmannafjöldi

Árið 2021 störfuðu að  meðaltali 270 starfsmenn hjá Strætó bs., þar af 20% konur og 80% karlar.

Kynjahlutfall starfsmanna

 • Konur
 • Karlar

Fræðsla

Fræðslustundir árið 2021 voru samtals 1910 klukkustundir, nokkuð svipað og árið áður. Megináherslur fræðslustarfsins voru á endurmenntun atvinnubílstjóra, fræðslu vegna nýja greiðslukerfisins Klapp og íslenskukennslu.

Námskeið í endurmenntun atvinnubílstjóra voru átta talsins, aðeins fleiri en árið áður, en þó þurfti að fresta nokkrum námskeiðum vegna sóttvarnartakmarkanna.

Fræðslustundir

Námskeið í íslensku fyrir erlenda starfsmenn voru haldin þrátt fyrir takmarkanir og voru alls fjórtán starfsmenn sem kláruðu annað stig og tveir sem kláruðu fyrsta stig. Stefnt er að námskeið á þriðja stigi fari fram árið 2022

Íslenskukennsla

 • Hafa lokið stigi 1
 • Hafa lokið stigi 2

Haldin voru fjölbreytt námskeið vegna nýja greiðslukerfisins Klapp bæði fyrir starfsmenn Strætó og verktaka, sérsniðin eftir þörfum hvers og eins. Hópstjóri þjálfunar vagnstjóra sá um kennslu á námskeiðum fyrir vagnstjóra bæði hjá Strætó og verktökum. Önnur fræðsla var haldin af sérfræðingum innanhúss, en einna helst var hún þróuð og haldin í samvinnu við sérfræðinga FARA, söluaðila greiðslukerfisins. Sú fræðsla fór einkum fram í gegnum samskiptaforritið Teams.

Starfsmannavelta

Vegna styttingar vinnuviku vaktavinnufólks þurfti að bæta við þó nokkrum stöðugildum, vel gekk að ráða í störfin og voru ráðningar á árinu samtals 64.

Heildar starfsmannavelta hjá Strætó 2021 var töluvert lægri en árin á undan eða 3%.

Starfsmannavelta

Starfsánægja

Strætó leggur áherslu á að skapa starfsfólki jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi, efla starfsfólk og stuðla að virkni og ánægju þess. Allt starfsfólk ber sameiginlega ábyrgð á að skapa jákvæða og hvetjandi vinnustaðamenningu þar sem gagnkvæm virðing og starfsánægja er í fyrirrúmi.

Frá árinu 2015 hefur MMR og síðar Maskína framkvæmt árlega vinnustaðagreiningu fyrir Strætó. Þróun starfsánægju hefur verið jákvæð frá upphafi mælinga.

Starfsánægja

Þróun meðaltals spurningar um starfsánægju.

Meðmælaskor starfsmanna er mælt árlega. Hlutfall þeirra starfsmanna sem mæla með, eru hlutlausir eða mæla gegn því að sækja um starf hjá Strætó hefur jafnast talsvert út á tímabilinu. Það fjölgar í hópi hvetjenda og fækkar í hópi letjenda.

Meðmælaskor (NPS)

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með því við aðra að sækja um starf hjá Strætó?

 • Hvetjendur
 • Hlutlausir
 • Letjendur

Heilsa og velferð

Strætó leggur áherslu á andlega, líkamlega og félagslega heilsu starfsfólks.

Strætó hefur mótað viðverustefnu sem hefur það að markmiði að draga úr fjarvistum vegna veikinda, styðja og hlúa að starfsfólki vegna fjarveru frá vinnu til lengri eða skemmri tíma með markvissum aðgerðum. Þá er áhersla lögð á að samræma verkferla vegna fjarvista, auka velferð og stuðla að vellíðan starfsfólks.

Strætó er í góðu samstarfi við Heilsuvernd sem sinnir meðal annars fjarvistaskráningum og ráðgjöf til starfsmanna í veikindum, trúnaðarlæknaþjónustu og fræðslu. Heilsuvernd framkvæmir árlegar heilsufarsskoðanir og bólusetningar gegn inflúensu sem eru starfsfólki að kostnaðarlausu.

Strætó er heilsueflandi vinnustaður og tók þátt í tilraunaverkefni með Landlæknisembættinu, Virk og Vinnueftirlitinu þar sem 10 fyrirtæki og stofnanir voru valin til þátttöku. Markmið verkefnisins var að styðja vinnustaði í því að vinna markvisst að því að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan alls starfsfólks. Tilraunaverkefnið hófst í janúar 2020 og lauk á haustmánuðum 2021. Strætó heldur áfram að vinna út frá markmiðum verkefnisins.

Strætó og VÍS eru í góðu samstarfi um fræðslu og forvarnir. Meginmarkmið samstarfsins er að fækka tjónum og slysum. Á árinu 2021 var lögð áhersla á að auka fræðslu og forvarnir vegna álags og streitu því þeir þættir geta haft töluverð áhrif á fjölda slysa og tjóna í umferðinni. Þá var öllum starfsmönnum gefin heilsuúr sem hvatning til aukinnar hreyfingar og bættrar heilsu.

Starfsfólk Strætó tekur árlega virkan þátt í heilsueflingarátaki á borð við Lífshlaupið og Hjólað í vinnuna.


Öryggi og vinnu­vernd

Strætó vill vera til fyrirmyndar í öryggis- og vinnuverndarmálum. Áhersla er lögð á að gæta fyllsta öryggis í allri starfsemi fyrirtækisins með öryggi starfsmanna og viðskiptavina ávallt að leiðarljósi.

Strætó stefnir að því að skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða almenningur bíður heilsu- eða líkamstjón í starfsumhverfi Strætó. Því miður náðist þetta markmið ekki á árinu 2021.

ÁrFjöldi trygginartjónaRétti / ÓréttiUpphæð tryggingatjónaFjöldi annarra tjónaUpphæð annarra tjónaSamtals fjöldi tjónaHeildarkosntaður allra tjóna

2018

90

40/50

20.857

124

28.234

214

49.091

2019

85

55/33

26.465

101

25.531

186

51.996

2020

66

37/29

20.880

92

27.230

158

48.111

2021

62

37/25

35.569

86

21.734

148

57.304

Allar fjárhæðir eru í þús. kr.

Heildarfjöldi slysa á síðasta ári voru 20 talsins og tilkynnt slys til tryggingafélags voru 7, en þess má geta að Strætó hefur ekki upplýsingar um slys sem tilkynnt eru til annarra tryggingafélaga. Slys sem tilkynnt eru til tryggingafélags teljast þau slys sem sannarlega hafa orðið að máli og teljast mögulega bótaskyld. Strætó tekur þó á móti tilkynningum og ábendingum um ýmis slys í gegnum ábendingakerfi sitt og fylgir þeim eftir.

ÁrHeildarfjöldiFall úr sætiÁreksturÍ og úr vagniHurðaslysAnnaðÞar af til tryggingaf.*

2018

21

4

1

0

9

7

15

2019

30

5

1

1

7

16

5

2020

11

2

0

0

2

7

2

2021

20

2

0

4

10

4

7

*Atvik tilkynnt til tryggingafélags Strætó bs.

Skráð vinnuslys hjá Strætó á árinu 2021 voru 8. Strætó vill lágmarka slys og sporna við slysahættu hvar sem er í starfsemi fyrirtækisins með fræðslu og forvörnum.

Hjá Strætó er starfandi öryggisnefnd samkvæmt 6. grein laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Starfsmenn kjósa úr sínum hópi tvo fulltrúa og Strætó tilnefnir tvo fulltrúa. Nefndin hittist reglulega, fer yfir og ræðir aðbúnað, hollustuhætti og aðbúnað innan fyrirtækisins.

Strætó er í góðu samstarfi við VÍS um skráningu atvika, slysa og tjóna. Árið 2020 tók Strætó upp atvikaskráningakerfið ATVIK í boði VÍS. Þar er hægt að senda inn ábendingar um öryggismál, s.s. næstum slys, minniháttarslys, fjarveruslys og ógn (ofbeldi, áreitni og kynferðislega áreitni).

ÁrHeildarfjöldi vinnuslysa

2018

6

2019

11

2020

6

2021

8


Kjara­mál

Strætó er fyrirtæki sem er í eigu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Kjaramál starfsmanna taka því mið af lögum þeim sem gilda um starfsfólk sveitarfélaga, 57. gr. Sveitarstjórnarlaga 2011 nr. 138.

Kjör starfsfólks eru samþykkt í kjarasamningum sem Strætó gerir við Sameyki stéttarfélag og Samiðn, samband iðnfélaga. Þá hefur Strætó gert ráðningasamninga við fjóra starfsmenn um aðild í öðrum stéttarfélögum en ávallt með vísan í kjarasamning viðkomandi félags við Reykjavíkurborg. Strætó virðir réttindi launafólks og fylgir lögum og reglum sem um þau gilda.

Starfsfólk er ýmist ráðið tímabundið eða fastráðið, allt eftir eðli og umfangi starfa.


Fjöl­breyti­leiki og jafn­rétti

Strætó leggur áherslu á fjölbreytileika, að komið sé eins fram við alla og að öllum séu veitt jöfn tækifæri.

Hjá Strætó starfar fólk af 38 mismunandi þjóðernum. Í árlegri vinnustaðagreiningu er lagt mat á frammistöðu Strætó í þessum málaflokki.

Öll kyn hafa jafna möguleika

Starfsfólk af öllum kynjum í sömu eða sambærilegum störfum hafa jafna möguleika á að takast á við áhugaverð verkefni (%)

 • Mjög sammála
 • Frekar sammála
 • Hvorki né
 • Frekar ósammála
 • Mjög ósammála

Komið eins fram við erlent og íslenskt starfsfólk

Á vinnustaðnum er komið eins fram við erlent og íslenskt starfsfólk %

 • Mjög sammála
 • Frekar sammála
 • Hvorki né
 • Frekar ósammála
 • Mjög ósammála

Strætó hefur sett sér jafnréttis- og jafnlaunastefnu. Markmið jafnlaunastefnu er að tryggja öllu starfsfólki jöfn laun og kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Í samræmi við jafnréttisstefnu Strætó skal þess gætt við ákvörðun launa og fríðinda að ekki sé mismunað á grundvelli kyns eða annarra ómálefnalegra þátta, samanber lög nr. 150/2020 um jafnan rétt kynjanna og lög nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði.

Strætó hlaut jafnlaunavottun í október 2019 sem staðfestir að fyrirtækið starfræki jafnlaunakerfi sem uppfyllir kröfur staðalsins ÍST 85:2012 Jafnlaunakerfi- Kröfur og leiðbeiningar. Samkvæmt kröfum staðalsins framkvæmir Strætó reglulega launagreiningar. Árið 2021 var launamunur grunnlauna karla og kvenna 1,0% þar sem hallar á karla, þ.e. konurnar voru hærri.

Strætó leggur áherslu á að koma til móts við óskir og þarfir starfsfólks til töku fæðingarorlofs. Árið 2021 fóru alls 9 starfsmenn í fæðingarorlof, 8 karlar og 1 kona.


Per­sónu­vernd

Strætó leggur ríka áherslu á að vernda persónuupplýsingar einstaklinga og virða réttindi þeirra samkvæmt persónuverndarlögum.

Þess er gætt að öll vinnsla persónuupplýsinga fari fram með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti og að skyldur Strætó sem ábyrgðaraðila persónuupplýsinga séu virtar í hvívetna.